O NÁS

„Urob niečo pre svoju budúcnosť – získaj Slovenskou asociáciou koučov certifikované odborné vzdelanie: "Koučovanie  filozofia a spôsobilosť", ktoré je akceptované ICF.

ROČNÍK 2018 !!!         ZAČÍNAME vo FEBRUÁRI  !!!           REZERVUJTE SI MIESTO !!! 

V dnešnej dobe sa už menej často stane, že máme možnosť byť pri vzniku a rozvoji nového povolania. Jedným z najmladších povolaní je aj profesia - kouč. Jej začiatky spadajú do osemdesiatych rokov minulého storočia, odkedy sa postupne zviditeľnila a dopyt po nej prudko stúpal. V priebehu polovice deväťdesiatych rokov sa dopyt strojnásobil a dnes koučovanie takmer v každej časti sveta, podľa prieskumov, patrí k najprogresívnejším priemyslom. Okolo roku 2000 sa objavujú na Slovensku prví koučovia a pojem koučovanie sa aj u nás presúva od športu aj do manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov. Kouč je nová progresívne sa rozvíjajúca profesia.

Čo je koučovanie?

Podľa definície ICF je koučovanie: "Partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál."
Whitmore difinuje koučovanie takto: "Koučovanie prináša pozitívne výsledky najmä preto, že vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory i dôvery a používa špecifické prostriedky v štýle komunikácie."
Koučovaný nezískava fakty od kouča, ale s pomocou kouča ich sám nachádza.

Rozhovor o koučovaní 19.1.2016 Rádio Regina: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/375587

Kto je kouč?

Kouč je spolupracujúca osoba, ktorá profesionálnym vybavením a prostriedkami napomáha osobe alebo tímu dosiahnuť lepšie výsledky vo zvolenej oblasti. Koučovia spolupracujú s majiteľmi a manažérmi firiem, s tímlídrami a ich kolektívmi. V určitom časovom úseku sprevádzajú ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje vzťahy, rozhodujú sa o novej kariére alebo si chcú život usporiadať tak, aby bol príjemnejší, radostnejší a vyváženejší. Najčastejšie sa koučovanie využíva pri vzdelávaní a rozvoji potenciálu pracovníkov všetkých úrovní. V podnikovej praxi sa prvky koučovania využívajú pri vedení ľudí. Koučovací štýl sa stáva nosným spôsobom premýšľania, komunikácie a konania v mnohých firmách, organizáciách a vzdelávacích inštitúciách. Koučovaniu sa venujú koučovia profesionáli, koučovanie a koučovací štýl využívajú aj majitelia firiem, manažéri a lídri, personalisti, vzdelávači, vedúci tímov a každý, kto potrebuje definovať vlastné alebo spoločné ciele so svojim okolím, nachádzať kreatívne riešenia a formulovať akčné kroky k realizácii očakávaných zmien.

Koučovanie pomáha ľuďom dosahovať mimoriadne výsledky v ich osobnom alebo pracovnom živote, v ich firme alebo organizácii.
Počas procesu koučovania sa:

  • prehlbuje schopnosť učiť sa (z vlastných skúseností),
  • zvyšuje efektívnosť a výkonnosť, 
  • zlepšuje kvalita života.

Aké podmienky mala spĺňať osoba, ktorá chce v tomto povolaní pôsobiť?

Profesia koučov je na Slovensku odborne zastrešená zahraničnými profesijnými združeniami (napr. ICF, PCO) a Slovenskou asociáciou koučov (SAKO). Najdôležitejšími predpokladmi výkonu profesie, ktoré sú presne definované štandardmi ICF, je dodržiavanie etického kódexu, nadobudnutie koučovacích kompetencií a praktický výkon koučovacej praxe. Zvyčajne prvým krokom je absolvovanie kurzu, kde sa dajú nadobudnúť vedomosti, zručnosti, praktické skúsenosti a získať nástroje potrebné ku koučovaniu. Jedným z ucelených programov, ktorý poskytuje ucelený rozvoj koučovacích kompetencií a tým získanie uvedených predpokladov ku koučovaniu je Akadémia koučovania. Pozostáva zo základného, dvojmodulového kurzu "Koučovane - filozofia a spôsobilosť" a troch, prípadne aktuálne ďalších dopĺňaných nadstavbových kurzov. Jednotlivé kurzy sú zostavené ako samostatné moduly.

Po ukončení základného kurzu získa jeho absolvent komplexný pohľad na proces koučovania, nadobudne potrebné koučovacie kompetencie, bude vedieť prakticky využívať koučovacie nástroje vo svojej práci. Nové a posilnené zručnosti užitočne využije v praxi kouča alebo pracovníka v komunikácii s luďmi v rôznych oblastiach, prípadne ako človek riadiaci ľudí a procesy. Nadstavbové kurzy sú nápomocné pre ďalšie inširácie a praktické postupy pre koučov, manažérov a špecialistov použiteľné pri vedení ľudí, ich rozvoji a spolupráci.