CIELE PROGRAMU

Akadémia koučovania poskytuje odborné vzdelanie v oblasti koučovania. Učebné ciele programu sú koncipované podľa kritérií akceptovaných celosvetovo uznávanou asociáciou ICF (Medzinárodnou federáciou koučov). Je to komplexný vzdelávací a rozvojový program v koučovaní. Celý program pozostáva z dvoch základných a troch rozvojových kurzov. Akadémia koučovania má modulové usporiadanie, pričom každý modul je koncipovaný ako samostatná vzdelávacia aktivita. Absolventi získajú “Osvedčenie o získanom odbornom vzdelaní v koučovaní” z každej časti, ktorú úspešne absolvujú. Pre získanie celkového certifikátu Akadémie koučovania sú podmienkou certifikáty z všetkých jej častí.

"Koučovanie - filozofia a spôsobilosť" - základné moduly kurzu

  • poskytujú odborné poznatky o koučovaní a role kouča. Vytvárajú priestor na získavanie praktických skúseností a podporu rozvoja 11 kľúčových kompetencií podľa ICF pre koučovanie a používanie koučovacieho štýlu v bežnej praxi pri vedení ľudí a projektov. Počas absolvovania základných modulov majú účastníci priestor na vlastný sebarozvoj, vytýčenie osobných alebo profesionálnych cieľov a konkrétnych akčných krokov k ich naplneniu.

Rozvojové moduly

  • posilňujú a rozvíjajú odborné poznatky o koučovaní a role kouča. Počas absolvovania rozvojových modulov si účastníci zvyšujú úroveň koučovacích zručností a kľúčových kompetencií potrebných pre koučovanie alebo používanie koučovacieho štýlu pri vedení ľudí a projektov. Súčasne poskytujú možnosť doplniť si špeciálnu odbornosť podľa záujmu účastníka a oblasti, v ktorej pôsobí

Doplnkové kurzy a aktivity

  • vytvárajú vzdelávaco – rozvojovú platformu pre profesionálnych koučov a ľudí zaujímajúcich sa o koučovanie a jeho využitie v praxi. Workshopy a kurzy dávajú príležitosť na získanie informácií, dopĺňanie a oživovanie koučovacích znalostí a zručností, vzájomné stretávanie sa a zdieľanie praktických skúseností.

Cieľová skupina

  • absolventi stredných a vysokých škôl
  • začínajúci koučovia a koučovia profesionáli
  • manažéri, vedúci projektov, konzultanti, poradcovia a personalisti
  • lektori, pedagógovia a pomáhajúce profesie v sociálnej oblasti
  • zamestnanci štátnych organizácií
  • zamestnanci a volení predstavitelia územnej samosprávy

Vstupné kritériá

  • minimálna požiadavka pre účastníkov kurzov koučovania je stredoškloské vzdelanie s maturitou

Individuálny výber počtu a skladby modulov kurzu umožní záujemcom o koučovanie výber podľa svojho záujmu, možnosti využívania, stupňa odbornosti, nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností v oblasti koučovania. Akadémia koučovania poskytne komplexné vzdelanie a praktické skúsenosti v koučovaní tak, aby ten, kto má záujem stať sa profesionálnym koučom, po ukončení všetkých modulov bol pripravený na získavanie praktických skúseností pre výkon pozície externého alebo interného kouča v súlade s medzinárodne platnými štandardmi ICF (Medzinárodná federácia koučov).

постельное белье cotton box

Pre ľudí z podnikovej praxe poskytuje možnosť rozvoja manažérskych kompetencií vyžadovaných meniacimi sa podmienkami. Ide hlavne o posilnenie zručností a schopností ako sú: obchodný duch, podnikateľské myslenie, strategické myslenie, schopnosť komunikácie, reprezentácie a kooperácie, schopnosť riešiť problémy a nové situácie, manažment zmeny a najmä posun v smere k líderstvu.

tac постельное белье купить